Strona główna

 

 

           

 

NA TYM NIE KONIEC!

 

          Innowacyjne programy szkoleń dla menadżerów innowacji, opracowane i przetestowane w ramach Programu Strategicznego, stanowią propozycję odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby i ofertę podniesienia kompetencji kadr pracowników przedsiębiorstw w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej, zarządzania innowacjami oraz budowania strategii marketingu innowacji. Uzupełniają bazy programów do samokształcenia oferowanych w zasobach ITeE-PIB pracownikom przedsiębiorstw między innymi w bazie Innowacyjne Modułowe Programy Doskonalenia Zawodowego dla MSP (www.innowacyjneprogramy.pl).

          Mimo, że realizacja zadania w ramach Programu Strategicznego zakończyła się, wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu i doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu z nami.

 


         

         

 

CERTYFIKATY DLA PIERWSZYCH MENADŻERÓW INNOWACJI WYDANE

 

          Pilotażowa grupa 20 pracowników innowacyjnej gospodarki ukończyła kurs elearning Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań.

          Podczas seminarium Edukacja dla innowacji (28.06.2012), podsumowującego prace badawczo-wdrożeniowe grupy zadań 1.5 - Nowe technologie rozwoju kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki, realizowanych przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB w ramach Programu Strategicznego, wydano pierwsze certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności menadżera innowacji.
 


 

          

 

PILOTAŻ ZAKOŃCZONY

 

          W minionym miesiącu (maj 2012) zakończyło się pilotażowe testowanie kursu Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, opracowanego i wdrożonego w ramach Programu Strategicznego. Z multimedialnych pakietów do samokształcenia skorzystało łącznie 83 osoby. Poszczególne moduły szkoleniowe składające się na kurs ukończyło dotychczas:

 

  • Kreowanie polityki proinnowacyjnej przedsiębiorstwa – 21 osób
  • Zarządzanie innowacjami – 22 osoby
  • Budowanie strategii marketingu innowacji – 23 osoby

 

          20 osób ukończyło cały kurs i uzyskało kompetencje menadżera innowacji.
 

 


 

 

Szanowni Państwo! Polecamy uwadze nowy program kursu pt.: Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań, adresowany do pracowników innowacyjnej gospodarki – aktualnych i przyszłych Menadżerów Innowacji.

 

Program przygotowany został w dwóch wersjach:

  • e-learningowej (multimedialny pakiet do samokształcenia)
  • tradycyjnej (zgodnej z metodologią MES, w formie plików pdf)

 Udostępniony Państwu program  powstał w wyniku prac badawczo-wdrożeniowych realizowanych przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB w Radomiu, w ramach Programu Strategicznego Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki (PO IG).

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej bezpłatnej oferty doskonalenia umiejętności w tym niezwykle aktualnym i ważnym obszarze. Transfer innowacyjnych rozwiązań jest głównym determinantem rozwoju innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, które odbędzie się 14 marca 2012 roku w Instytucie Technologii Eksploatacji -PIB w Radomiu. (Zaproszenie).

 

Aby otrzymać dostęp do e-learningowej wersji programu wypełnij FORMULARZ. Login i hasło dostępu Administrator prześle na adres mailowy podany w formularzu.

 

 

Więcej informacji

 

 

 


 

 

Udostępniamy Państwu bazę danych innowacyjnych modułowych programów dokształcania i doskonalenia zawodowego na potrzeby MSP, opracowaną z wykorzystaniem osiągnięć naukowo-badawczych, efektów Programu Wieloletniego PW-004.

Baza przeznaczona jest dla osób/ instytucji szkoleniowych, edukacyjnych (publicznych i niepublicznych) szkół, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz edukacji dorosłych, działów zarządzania zasobami ludzkimi MSP zainteresowanych wykorzystaniem programów do kształcenia/ doskonalenia zawodowego z zakresu zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji.

Osoby/ instytucje niezarejestrowane w systemie mają możliwość przeglądania podstawowych informacji o modułowych programach doskonalenia zawodowego, o konstrukcji metodologicznej i merytorycznej zawartości; instytucjach, które realizują bądź mogą realizować szkolenia wg programów zamieszczonych w bazie; autorach tych programów, publikacjach nt. najnowszych osiągnięć techniki, technologii, nowych maszynach i urządzeniach, metodach i procesach.

Osoby/ instytucje zarejestrowane (bezpłatnie) otrzymują pełny dostęp do zasobów systemu informatycznego. Mają możliwość pobrania modułów szkoleniowych lub całych programów do realizacji szkoleń.

Koordynatorem i głównym wykonawcą zadania SP-5 Rozwój doskonalenia zawodowego w zakresie zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Tworzenie oferty innowacyjnych programów dokształcania i doskonalenia zawodowego na potrzeby sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest nieodzownym składnikiem kompleksowego myślenia o systemie kształcenia ustawicznego, które jest aktualnie w centrum uwagi i stanowi przedmiot wielu inicjatyw podejmowanych przez Unię Europejską i OECD. Działania na rzecz rozwoju edukacji i szkoleń przyczyniają się do realizacji idei integracji społecznej. Europejska Agenda Społeczna podkreśla znaczenie inwestycji w zasoby ludzkie dla zwiększenia liczby i poprawy jakości pracy. Natomiast „Europejska Strategia Zatrudnienia” uznaje działania w dziedzinie kształcenia i szkoleń za kluczowe dla zwiększenia zdolności znalezienia zatrudnienia, ponadto podkreśla ich znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i poprawy zdolności dostosowawczych pracowników. Podjęty temat badawczy wpisuje się w ramy Strategii Lizbońskiej oraz Deklaracji Kopenhaskiej, zgodnie z którymi wszystkie państwa członkowskie powinny dołożyć starań, aby gospodarka europejska stała się do 2010 r. „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie, opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większa spójność społeczną”. Nowy etap wdrażania Strategii Lizbońskiej zapoczątkowany w 2005 r. określił trzy istotne wymiary: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Jako priorytetowe uznano działania na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjności oraz poprawy zatrudnienia. W dokumentach: Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007-2013,Kierunki wspierania innowacyjności gospodarki w latach 2007-2013”, czy Sektorowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zaleca się inwestowanie w działania służące poprawie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i pracowników.

W pracach projektowych innowacyjnych modułowych programów szkolenia zawodowego zastosowano standardy i klasyfikację zawodów i specjalności, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, metodologię modułów umiejętności zawodowych MES (Module of Employable Skills) Międzynarodowej Organizacji Pracy.

System został zmodyfikowany w ramach projektu  "Zaawsowane technologie przemysłowe      i  ekologiczne dla zrównoażonego rozwoju kraju" w zadaniu - Kwalifikacjie i kompetencje w obszarze zaawansowanych technologii przemysłowych" realiozowanego w latach 2009-2011 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

wyszukiwanie programu